.Net ile Tablo Oluşturma


Bir projede .Net ile database’i bağlayarak interface kısmında bir tablo göstermek istiyorsanız, birkaç katmanı birleştirmeniz gerekebilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse:

Yönetici Ekranı

//Sayfa için gerekli ön tanımlamalar
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” >
<head id=”Head1″ runat=”server”>
<title>İş Detayı</title>
<script type=”text/javascript” charset=”ISO-8859-9″ src=”Inc/CrossCalendar.js”></script>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-8859-9″/>
<link href=”StyleSheet.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />

<script language=”javascript” src=”Inc/OpenWindowSizedDialog.js” type=”text/javascript”></script>
<script language=”javascript” src=”inc/OpenWindowSized.js” type=”text/javascript”></script>
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
var pathToImages = ‘images/calendar/’;

// function alertCallBackFn(arg) {
// radalert(“<strong>radalert</strong> returned the following result: <h3 style=’color: #ff0000;’>” + arg + “</h3>”, 350, 250, “Result”);
// if (arg == true)
// $get(‘btnKaydet’).onclick();
// }
</script>
<link href=”inc/Calendar.css” type=”text/css” rel=”stylesheet”/>
<link href=”inc/CalendarJs.css” type=”text/css” rel=”stylesheet”/>
<base target=”_self” />
<style type=”text/css”>

//Tablonun yazı tipi özellikleri
#menu1 {
position: absolute;
padding: 3px 5px;
font-family: “Segoe UI”, “MS Sans Serif”, sans-serif;
font-size: 9pt;
color: MenuText;
background-color: Menu;
border: outset 2px ThreeDHighlight;
border-bottom-color: ThreeDDarkShadow;
border-right-color: ThreeDLightShadow;
}
.menuItem {
margin: 2px 0;
padding: 2px 3px;
}
.menuItemDisabled {
color: GrayText;
}
.menuItemSelected {
background-color: Highlight;
}
</style>

</head>
<body><!– oncontextmenu=”displayMenu()” ondblclick=”doSelection()” onmousedown=”doSelection()”
onmousemove=”doSelection()” onmouseup=”doSelection()”>–>

.net Asp

</telerik:RadScriptBlock>
<!–<div id=”Div1″ onclick=”clickMenu(”)” onmousemove=”event.cancelBubble = true”
onmouseout=”switchMenu()” onmouseover=”switchMenu()” style=”display: none”>

//Menü item butonları
<div id=”Div2″ class=”menuItem”>Text Olarak Kopyala</div>
<div id=”Div3″ class=”menuItem”>HTML Olarak Kopyala</div>
</div>–>
<table border=”0″ cellpadding=”1″ cellspacing=”1″ width=”97%” id=”MainTable”>
<tr runat=”server”>
<td colspan=”2″>
<table id=”HeaderTable” width=”100%”>
<tr>
<td colspan=”4″>
<asp:Label ID=”lblHeader” runat=”server” Font-Bold=”True” Font-Names=”Arial” Font-Size=”Large”>
</asp:Label>
</td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 60px”>

//Column’larda çıkacak Kategori isimleri ve boyutları
<asp:Label Font-Bold=”True” Font-Size=”Small” ID=”Label14″ runat=”server” Text=”İş No:”></asp:Label></td>
<td style=”width: 250px”>
<asp:Label Font-Bold=”True” Font-Size=”Small” ForeColor=”Red” ID=”lblJobNo” runat=”server”></asp:Label></td>
<td>
</td>
<td align=”right” rowspan=”2″>
<input id=”btnClose” type=”button” value=”Kapat” style=”height:30px;width:70px;” onclick=”javascript:window.close();” runat=”server” /></td>
</tr>
<tr>
<td style=”height: 18px”>
<asp:Label id=”Label15″ Font-Bold=”True” Font-Size=”Small” runat=”server” Text=”Statü:”></asp:Label></td>
<td style=”height: 18px”>
<asp:Label Font-Bold=”True” Font-Size=”Small” ForeColor=”Red” ID=”lblStatuName” runat=”server”></asp:Label></td>
<td style=”height: 18px”>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”4″>
<input id=”JobStatusChangeHistory” runat=”server” style=”width:150px” type=”button”
value=”İş Statü Değişimleri” class=”Button” />
<asp:Button ID=”btnNewByRef” runat=”server” OnClick=”btnNewByRef_Click” Text=”Alt İş Aç” Width=”150px” CssClass=”Button” /></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″>
<uc6:PageCaption id=”PCC” runat=”server”>
</uc6:PageCaption>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″>
<asp:ValidationSummary ID=”ValSum” runat=”server” ValidationGroup=”Job” Height=”100%” />
</td>
</tr>
<tr id=”trJob” runat=”server”>
<td colspan=”2″>
<uc5:JobStatusButtons ID=”JobStatusButtons1″ runat=”server” />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=”top” style=”width:50%;”>
<fieldset id=”fs_01″ runat=”server” style=”height: 250px” >
<legend title=”Temel”><strong>İş Tanımı</strong></legend>
<table style=”width:100%”>
<tr>
<td valign=”top”>
<asp:TextBox ID=”txtJobDesc” runat=”server” CssClass=”TextBox” TextMode=”MultiLine” Height=”90px” Width=”99%”></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID=”RequiredFieldValidator4″ runat=”server” ControlToValidate=”txtJobDesc” ErrorMessage=”(*)” ValidationGroup=”Job” Display=”Dynamic”></asp:RequiredFieldValidator>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=”top” >

toad for oracle

//Burada DataGrid kullanarak adlandırdığımız variable’ları Toad vb. database programları kullanarak, gerekli giriler için “procedures” oluşturmamız gerekiyor. Eklemek istediğimiz veriler için P_CURSOR FOR’un altına örnek “j.Yeni” olarak tanımlamalıyız.

<asp:DataGrid ID=”dg” runat=”server” AutoGenerateColumns=”False”
PageSize=”3″ Width=”100%”>
<Columns>
<asp:BoundColumn DataField=”JOB_DESC” HeaderText=”İş İle İlgili Notlar:”>
<HeaderStyle Font-Bold=”False” Font-Italic=”False” Font-Overline=”False” Font-Strikeout=”False”
Font-Underline=”False” HorizontalAlign=”Left” />
<ItemStyle Font-Bold=”False” Font-Italic=”False” Font-Overline=”False” Font-Strikeout=”False”
Font-Underline=”False” HorizontalAlign=”Left” />
</asp:BoundColumn>
</Columns>
<FooterStyle CssClass=”DGFooterStyle” />
<EditItemStyle CssClass=”DGEditItemStyle” />
<SelectedItemStyle CssClass=”DGSelectedItemStyle” />
<PagerStyle CssClass=”DGPagerStyle” Visible=”False” />
<AlternatingItemStyle CssClass=”DGAlternatingItemStyle” />
<ItemStyle CssClass=”DGItemStyle” />
<HeaderStyle CssClass=”DGHeaderStyle” Font-Bold=”False” Font-Italic=”False” Font-Overline=”False”
Font-Strikeout=”False” Font-Underline=”False” HorizontalAlign=”Center” VerticalAlign=”Middle” />
</asp:DataGrid>
</td>
</tr>

Daha fazla bilgi ve örnek için Asp.Net sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gitmeden yorumunuzu bırakın.


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.